Regional Office Secretary

  Vikash Sharma

  Office: +91-81330-40135

  vbpurvottarkshetra@gmail.com

  Vidya Bharati Purvottar Kshetra
  Vishnu Path, Radha Govind Baruah Road
  Guwahati – 24 (Assam)

  Copyright © 2021 Vidya Bharati Purvottar Kshetra - Developed By Vikash Sharma