Regional Office Secretary

Vikash Sharma

Office: +91-81330-40135

vbpurvottarkshetra@gmail.com

Vidya Bharati Purvottar Kshetra
Vishnu Path, Radha Govind Baruah Road
Guwahati – 24 (Assam)

Copyright © 2021 Vidya Bharati Purvottar Kshetra - Developed By Vikash Sharma